Click or drag to resize
Accord.NET (logo)

FuzzyOutputOutputList Property

Namespace:  Accord.Fuzzy
Assembly:  Accord.Fuzzy (in Accord.Fuzzy.dll) Version: 3.8.0
Syntax
public List<FuzzyOutputOutputConstraint> OutputList { get; }
Request Example View Source

Property Value

Type: ListFuzzyOutputOutputConstraint
See Also